Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02963.989.700 Show/Hide Navigation
Back 29/11/2023 - 01/12/2023 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Tư, 29/11/2023
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 14 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 15 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 16 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 17 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 18 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 19 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 20 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 21 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 22 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 24 Giờ Lẻ                  
Hạng B - Xe 27                  
Hạng B - Xe 28                  
Hạng B - Xe 29                  
Hạng B - Xe 31                  
Hạng B - Xe 32                  
Hạng B - Xe 33                  
Hạng C - Xe 05                  
Hạng C - Xe 06                  
Hạng C - Xe 07 Giờ Lẻ                  
Hạng C - Xe 08                  
Hạng C - Xe 09                  
Hạng C - Xe 11                  
Hạng C - Xe 12                  
Hạng D - Xe 03 Chưa thanh toán                  
Hạng D - Xe 04                  
Hạng E - Xe 01                  
Hạng E - Xe 02                  
Thứ Năm, 30/11/2023
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 20                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 21                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 22                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 24                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 27                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 28                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 29                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 31                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 32                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 33                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 07                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 08                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 09                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 11                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 12                                                                                                                                                                                                
Hạng D - Xe 03                                                                                                                                                                                                
Hạng D - Xe 04                                                                                                                                                                                                
Hạng E - Xe 01                                                                                                                                                                                                
Hạng E - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Thứ Sáu, 01/12/2023
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 19